1 0 0

XIUNO Ligh轻鸿 v2.0在首页增加“QQ登录”按钮!

老张
9天前 38 1

QQ登录这个插件安装好之后,只显示在登录界面的下方,很小很不好看,用户体验也不好,便想着能放在首页就好了。下午折腾个把小时没有折腾好,还是xiu.no修罗学院的院长66哥亲手指导下才搞定!

在下面的目录内找到header_nav.inc.htm:

在这两段代码下:

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="<?php echo url('user-login');?>">
<?php echo lang('login');?>/<?php echo lang('register');?></a></li>

增加上下面代码:

<a class="nav-link" href="qq_login.htm"><i class="icon-qq"></i> QQ登录</a>

在/plugin/zaesky_theme_light/hook目录下找到index_site_brief_before.htm

找到下面代码:

<a role="button" class="btn btn-success jb-green w-25" href="<?php echo url('user-login');?>"><?php echo lang('login');?></a>
<a role="button" class="btn btn-primary jb-blue w-25" href="<?php echo url('user-create');?>"><?php echo lang('register');?></a>

增加下面代码:

<a role="button" class="btn btn-primary jb-purple w-28" href="qq_login.htm"> QQ登录</a>

 

 

 

 

 

 

最新回复 (1)
  • 清水常流 5天前
    0 引用 2

    看看,学习下。

返回